Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady sprzedaży oraz dostarczania wyrobów i usług oferowanych przez firmę MAGNEPOL.
2. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy MAGNEPOL:

OWSD – Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

M – firma MAGNEPOL
Kupujący/Klient – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do M zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie M.
Zapytanie handlowe – każdy rodzaj oświadczenia zmierzającego do uzyskania przez Klienta informacji na temat możliwości i warunków wykonania usługi lub dostawy (sprzedaży) towaru i usług.
Informacja ofertowa – informacja określająca warunki przyszłego zamówienia, lecz nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tzn. wymagająca ostatecznego przeglądu i potwierdzenia wszystkich warunków przez M (w odniesieniu do konkretnych ilości, terminów i innych wymagań).
Zamówienie/Umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do firmy MAGNEPOL, zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.
Wyrób nietypowy – wyrób, który wymaga specyficznej produkcji (np. nietypowych rozmiarów, specjalnej obróbki) lub wykonania transakcji handlowych (np. zakupu materiałów przez M) pod indywidualne potrzeby danego Klienta.
3. OWSD stanowią integralną część umowy. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWSD wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Odstępstwa lub zmiany, o których mowa w §1 pkt. 3, mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§2 Ofertowanie i zamówienia

2.1.Przedmiot informacji ofertowych i zamówień.

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje po przeglądzie i akceptacji zamówienia skierowanego przez M do Klienta.
2. O ile nie wyspecyfikowano w zamówieniu/umowie wymagań jakościowych dla wyrobu lub usługi, uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne z odpowiednią normą.
3. Przyjmując zamówienie/zawierając umowę, M zobowiązuje się dostarczyć wyroby lub usługi zgodnie z zamówieniem Kupującego. M nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
4. Ze względu na charakter oferowanych wyrobów, M zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10% względem przyjętego zamówienia.
5. Jeżeli w zamówieniu/umowie nie określono inaczej, to wyrób jest przygotowywany według standardów wewnętrznych M lub według technologicznego standardu producenta.
6. Przez termin dostawy rozumie się którykolwiek dzień roboczy tygodnia o wskazanym numerze, o ile nie zostanie ustalone inaczej.
7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki, próbki, wzorce i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuję się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

2.2. Ceny i warunki płatności.

1. Ceny wyrobów, zamieszczone przez M w informacji ofertowej zawierają podatek od towarów i usług.
2. Koszty i sposób dostawy wyrobów od Kupującego oraz usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia.
3. W przypadku, gdyby za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i jego ilość, albo doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia, M zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu umowy.
4. Wartość sprzedawanego wyrobu jest ustalana na podstawie ceny przyjętej w informacji ofertowej lub zamówieniu/umowie oraz ilości wyrobu wyrażonej w jednostce miary będącej podstawą rozliczania.
5. Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w walucie innej niż złoty polski, to, jeśli strony nie ustalą inaczej, wartości na fakturze ustalane są na podstawie kursu sprzedaży danej waluty w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w dniu wystawienia faktury.

§3 Realizacja zamówień

1. O ile nie ustalono inaczej, Kupujący zobowiązany jest odebrać przedmiot Zamówienia niezwłocznie po powiadomieniu o jego gotowości do wydania. W przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze, Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących M praw. Proces przechowywania takiego towaru może zostać przekazany na zewnątrz (stronie trzeciej) na koszt i ryzyko Kupującego.
2. W przypadku realizacji dostawy transportem M obowiązują następujące zasady:
a) Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu kołowego.
b) Dostawę zrealizowaną w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas.
c) Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające niezwłoczny rozładunek samochodu; M może obciążyć kupującego kosztami nieuzasadnionego przestoju.
d) Za rozładunek odpowiada Kupujący; M nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku.
3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień w zamówieniu, wybór przewoźnika leży po stronie M.
4. M dołoży wszelkich starań, aby wyrób został właściwie opakowany. Standardowe materiały użyte do pakowania nie podlegają dodatkowym opłatom i zwrotowi, za wyjątkiem palet. M może pobrać kaucje za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Klientem.
5. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczenia lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie przyjmowania zamówienia.
6. M nie odpowiada za opóźnienie realizacji zamówienia, a termin realizacji ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, w szczególności nieterminowej dostawy materiału przez dostawców M, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy M, itp.
7. W przypadku przygotowania wyrobu do transportu na paletach, M może na koniec każdego kwartału kalendarzowego przesyłać do Kupującego zestawienie, zawierające ilość pobranych i znajdujących się aktualnie na stanie Kupującego palet, do których zwrotu Kupujący będzie zobowiązany. Termin zwrotu palet wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego pisma, zawierającego zestawienie ilości palet za dany kwartał.
8. W przypadku zwrotu palet przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez M, organizacja transportu leży w gestii M. Kupujący jest zobowiązany awizować M zamiar zwrotu palet, w celu umożliwienia odpowiedniej organizacji ich odbioru.
9. W przypadku niezwrócenia przez Kupującego w wyznaczonym terminie palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia, M wystawia Kupującemu fakturę VAT na odpowiednią wartość niezwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie. Koszt palet jest ustalony wg aktualnego cennika M. §4 Reklamacje i zwrot wyrobu.

1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
2. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z M, a także dokładny opis wady/braku i przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady/braku.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodności jakościowej i/lub ilościowej wyrobu, Kupujący odnotowuje ten fakt na kopii dokumentu dostawy przeznaczonej dla M oraz niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy informuje pisemnie M o stwierdzonych niezgodnościach.
4. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad wyrobu, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od chwili stwierdzenia wad.
5. Kwestionowany przez Kupującego wyrób, do czasu przedstawienia pisemnego raportu reklamacyjnego przez M, powinien być:
a) Dostępny do dyspozycji M w formie umożliwiającej dokonanie oględzin i badań,
b) Zabezpieczony przed dalszym przetworzeniem lub utratą wartości.
6. Zwrot kwestionowanego wyrobu wymaga uprzedniej pisemnej zgody M i wypełnienia odpowiedniego formularza zwrotu. Warunkiem przyjęcia zwracanego wyrobu jest zachowanie jego identyfikowalności. Zwracany wyrób powinien być zabezpieczony w sposób zapobiegający dalszej utracie wartości.
7. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe części lub całości wyrobów nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowanie dostawy lub wykonanie usługi.
8. Stosowane w M przyrządy kontrolne pomiarowe są sprawdzane w odniesieniu do odpowiednich wzorców i, jeśli to ma zastosowanie, legalizowane. Stosuje się wagi kl. III wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z dnia 18 lutego 2008 r.)

§5 Płatności i inne rozliczenia

1. Faktury wystawione przez M są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku M.
2. W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę M, M zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody.
3. W przypadku zamówienia przedmiotu przez Kupującego, a następnie zaniechania odbioru lub jakiegokolwiek innego niewywiązywania się z postanowień umowy, M ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby doliczony, gdyby towar został odebrany)
4. W wypadku zamówienia na wyroby nietypowe M może wymagać pisemnego potwierdzenia warunków zamówienia przez Kupującego oraz zobowiązania do odbioru wyrobów w uzgodnionym terminie. W przypadku nieodebrania wyrobów we wskazanym terminie, Kupujący może zostać – oprócz kary umownej określonej w §5 3 pkt. – dodatkowo obciążony wynikającymi kosztami składowania.
5. Powyższe postanowienia nie odbierają prawa M do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

§6 Inne ustalenia

1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy/zamówienia będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby M.
2. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z M umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody M.
3. M zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.
4. W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony podejmują działania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
5. Kupujący, zawierając umowę, akceptuje OWSD i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez M w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych, związanych z jego działalnością.
6. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

MAGNEPOL Sp. z o.o.
Warszawa, dn. 23 lutego 2011 r.